محاسبة وزن


راهنما: جهت محاسبة وزن بر متر لوله، قطر خارجی را بر حسب میلیمتر در قسمت OD و ضخامت را نیز در قسمت WT وارد نمائید. همچنین در صورت نیاز به دانستن وزن برای هر طول دلخواه، طول مورد نظر را بر حسب میلیمتر در فیلد L درج کنید. در نهایت نتایج محاسبات در قسمت های Unit Weight (وزن واحد متر) و Weight (وزن طول دلخواه) بر اساس واحد گرم قابل مشاهده خواهد بود.

Untitled-3